Video demo khóa luận: sử dụng mô hình nhận dạng từ khóa kết hợp HMM-CNNs trên thiết bị Iot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *