Tu tuong huong nghiep voi CT Mon Cong nghe CT GDPT 2018Hướng nghiệp với học sinh phôt thông là rất quan trọng, cần thiết. Với môn công nghệ thì vai trò và trọng trách việc hướng nghiệp cho học sinh lại vô cùng quan trọng. Các ngành nghề liên quan đến kĩ thuật, công nghệ chiếm một tỷ trọng cao trong xã hội và cũng là những ngành nghề đem lại sự phát triển kinh tế lớn cho mỗi quốc gia hiện nay. Đặc biệt ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển dịch sản xuất và kinh tế từ nông nghiệp lạc hậu sang công nghiệp và nông nghiệp kĩ thuật cao thì việc hướng nghiệp cho học sinh lại càng cấp thiết.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *