Thuc day GD STEM voi CT Mon Cong nghe CT GDPT 2018Giáo dục STEM với giáo dục phổ thông mới sẽ được quan tâm đúng mức, nhất là với môn Công nghệ sẽ có trọng trách trong việc phát triển giáo dục STEM. Chương trình môn công nghệ sẽ có những nội dung rất phù hợp để thực hiện các hoạt động STEM cho học sinh, cái chính là thực hiện như thế nào?

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *