Thử Thách 1000 cái nhảy dây | Thử Thách Nhảy Dây

1 Comment

  1. 1 ngày em nhảy 3000 cái mỗi hiệp 300 cái nghỉ 20s và trong 1 tháng rưỡi em giảm được hơn 14kg cám ơn anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *