The speech of Mr. Minh, CTO of Ecoworld Inc. at the Dubai eventBIG DATA AND ITS APPLICATION IN TECHNOLOGY TREND 4.0

Big Data is an information asset, which has large amounts of data, high speed and diverse data, requiring new technologies to effectively process them in order to make effective decisions. , uncover hidden elements of data and optimize data processing.

Big Data is used a lot to better understand customers as well as their behaviors and interests, in particular Big Data helps businesses analyze customer behavior, understand and optimize business processes; optimize individual performance and process performance; improve health and public health (Health organizations); improve performance in sports; science and research; optimize machine and equipment performance; improve security and law enforcement; improve and optimize cities and countries; financial transactions.

In the future, the Big Data solution in technology trend 4.0 will also be applied in the projects and development plans of Ecoworld Corporation in general and Ecoshare ecosystem in particular.

BIG DATA VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG XU THẾ CÔNG NGHỆ 4.0

Big Data là tài sản thông tin, mà những thông tin này có khối lượng dữ liệu lớn, tốc độ cao và dữ liệu đa dạng, đòi hỏi phải có công nghệ mới để xử lý hiệu quả nhằm đưa ra được các quyết định hiệu quả, khám phá được các yếu tố ẩn sâu trong dữ liệu và tối ưu hóa được quá trình xử lý dữ liệu.

Big Data được sử dụng nhiều để hiểu rõ hơn về khách hàng cũng như hành vi và sở thích của họ, cụ thể Big Data giúp doanh nghiệp phân tích hành vi khách hàng, hiểu và tối ưu hóa quy trình kinh doanh; tối ưu hóa hiệu suất cá nhân và hiệu suất quá trình; cải thiện sức khỏe và sức khỏe cộng đồng (các tổ chức Y Tế); cải thiện hiệu suất trong thể thao; khoa học và nghiên cứu; tối ưu hóa hiệu suất máy móc và thiết bị; cải thiện an ninh và thực thi pháp luật; cải thiện và tối ưu hóa các thành phố và quốc gia; các giao dịch tài chính.

Trong tương lai, giải pháp Big Data trong xu hướng công nghệ 4.0 cũng sẽ được ứng dụng trong những dự án, kế hoạch phát triển của tập đoàn Ecoworld nói chung và hệ sinh thái Ecoshare nói riêng.

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://kuherbal.com/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *