Rocktober 2019 Replay – Hoang Sy Tien | TOP ROPE MEN'S NOVICEHoang Sy Tien – Men’s Top Rope Novice Second Place
Strength and speed propelled Hoang Sy Tien up the wall and into second place in the Top Rope Men’s Novice category. He kept his sense of fun throughout and that plus his refusal to be beaten and his willingness to keep attacking challenging problems nearly won him the contest.
Hoàng Sỹ Tiến – Hạng 2 Top Rope Nam
Sức mạnh và tốc độ đẩy giúp Hoàng Sỹ Tiến có thể nhanh chóng lên tường và nhắm đến vị trí thứ hai trong hạng mục Top Rope Men Novice. Anh ấy giữ cảm giác vui vẻ trong suốt quá trình thi và điều đó cộng với việc anh ấy không dễ bị đánh bại bởi các cung đường và sẵn sàng tiếp tục tấn công các đường leo gần như đã giúp anh ấy suýt thắng trong cuộc thi
1. Cuộc thi rất tuyệt vời, tôi rất thích. Tôi đã giải 3 thể loại toprope, đối với tôi đó là một thành tích tốt
1. The competition is awesome, I like it. I have won 3 top rope categories, and for me that’s a great achievement
2. Tôi đã tham gia nhiều cuộc thi, rocktober là lần thứ 2 tôi tham gia. Tôi thích rocktober bởi tính chuyên nghiệp của cuộc thi
2. I have participated in many competitions, rocktober is the second time I participated. I like rocktober because of the professionalism of the competition
3. vừa leo núi vừa đc nghe nhạc rock, đó là điều tốt thích nhất ở rockberfest
3. Just rock climbing while listening to rock music, which is the best thing in Rockberfest
4. Thỉnh thoảng tôi vẫn leo ở Push. Leo ở Push tôi thích vì có nhiều đường leo và có auto belay
4. Sometimes I still climb in Push. Climb in Push I like because there are so many routes and there are auto belays
5. Năm tới nếu có cuộc thi nhất định tôi sẽ tiếp tục tham gia. Và tôi mong muốn chinh phục thể loại leo lead.
5. Next year if there is a contest I will continue to participate. And I want to conquer the climbing category Lead.lt
6. Lời khuyên cho các climber khác là phải luyện tập thật nhiều!
6. My advice for other climbers is simple: practice a lot!

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *