( Mê Du Lịch )…Bão cũng lớn lắm các mị ạ. Địa điểm cuối cùng là tới tp Châu Đốc, An Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *