KHI BỊ GÃY XƯƠNG CẲNG TAY VÀ GÃY CẲNG CHÂN CÓ LÊN MỔ HAY BÓ LÁ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *