Hành Trình Tàu DD6 Leo Núi, Qua Hầm Liên Tiếp, Thông Qua Ga Và Cầu Bắc Thủy (13/6/2019)

1 Comment

  1. Đường ở đoạn 4:28 là
    đi đâu vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *