Du khách cẩn trọng khi tắm biển nha trang mùa mưa/Nice beach in Nha Trang/khánh hòa quê trâm#khanhhoaquetram
#khánhhòaquêtrâm
Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng của khí hậu vùng duyên hải miền Trung nên có khí hậu ôn hòa, mát mẻ, nắng ấm vào hầu hết thời điểm trong năm. Mùa mưa ở Nha Trang khá ngắn (kéo dài từ tháng 10 đến tháng 12). Đây là mùa biển động, những cơn sóng rất mạnh và dữ dội, rất nguy hiểm. Nếu muốn tắm biển, du khách nên chờ tạnh mưa, biển lặng hơn rồi mới ra tắm.
Nha Trang city is influenced by the climate in the Central Coast region, so it has a mild, cool and sunny climate most of the year. The rainy season in Nha Trang is quite short (lasting from October to December). This is a rough season, the waves are strong and intense, very dangerous. If you want to swim, visitors should wait for the rain to stop and the sea to calm down before bathing.
芽莊市受中央海岸地區氣候的影響,因此一年中大部分時間氣候溫和,涼爽和陽光充足。芽莊的雨季很短(持續從10月到12月)。這是一個艱難的季節,海浪強烈而強烈,非常危險。如果您想游泳,遊客應該在洗澡之前等著雨停下來並且海面平靜下來。

Xem thêm các video Du Lịch khác: https://kuherbal.com/category/du-lich

1 Comment

  1. hôm này đi biển dẫn đi với nhen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *