Cách đánh số trang trong Excel 2007, 2010, 2013

5 Comments

  1. bạn cho mình hỏi khi đánh số trang thì kiểu chữ và font chữ dùng để đánh số trang không thể thay đổi được, font và cỡ chữ khi đánh số trang vẫn như mặc định ban đầu

  2. làm sao để trang bắt đầu không phải trang 1 nhỉ

  3. tại sao mình cũng đánh số trang như thế mà lại không chuyển trang được nhỉ? toàn trang 1, không lên trang 2,3,4,5…

  4. Đánh số trang trong Excel 2007, 2010, 2013
    Cách đánh số trang trong Excel 2007, 2010, 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *