Aptio Siemens – Medic Hoa Hảo

2 Comments

  1. ck e điêu tri benh da dày k hét o kieng giang k hét.a tri viem gan b ngùng hoạt dong.con viêm da dày 3nam nay.xin hỏi bv chua khỏi k a

  2. Dạ cho hỏi quận mấy vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *